KVKK Aydınlatma Metni

M-D2 KVKK Aydınlatma Metni

Bu “Aydınlatma Metni,” 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu M-D2 MÜHENDİSLİK DAN. İNŞ. TAAH. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“M-D2 MÜHENDİSLİK”) tarafından hazırlanmıştır. Metin, KVKK’nın 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. maddesi “İlgili Kişinin Hakları” hükümleri çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması ve imha edilmesi konularında size bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri gereğince sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda işlenir. Bu işlemler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

 • İnsan Kaynakları süreçlerinin ve faaliyetlerinin yasal çerçeve içinde yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin izlenmesi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin kurulması ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin yapılması, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • M-D2 MÜHENDİSLİK ’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi,
 • İnternet sitemiz aracılığıyla ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilmesi, yanıtlanması ve bildirimlere göre iyileştirme çalışmalarının yapılması amaçlarıyla veriler işlenir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda, web sitemizdeki formlar aracılığıyla elektronik ortamda otomatik olarak elde edilmekte ve aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kamuya açık hale getirdiği bilgilerin işlenmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması,
 • Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık durumlarında veya rızanın açıklanamayacak durumda bulunması durumunda, kişinin veya bir başkasının hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Veri Sahibinin, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi M-D2 MÜHENDİSLİK ‘in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlere uygun olarak M-D2 MÜHENDİSLİK ‘e ilettiğinizde, talebiniz niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Bu bağlamda, kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 • Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda bu işleme ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasını bilme hakkı,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltme talep etme hakkı,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanunlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı durumda kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarıldığı durumda bildirilmesini isteme hakkı,
 • Otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verilerin analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç çıkması durumunda itiraz etme hakkı,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle zarar gördüğünüzde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Haklarınızı kullanmak isterseniz:

M-D2 MÜHENDİSLİK ‘e sunduğunuz bilgilerin ve verilerin doğru ve eksiksiz olması, kendi haklarınızı kullanabilmeniz için kritik bir öneme sahiptir. Yanlış veya hatalı bilgi sağlanmasından kaynaklanacak herhangi bir sorumluluk, ilgili bilgiyi veya veriyi M-D2 MÜHENDİSLİK ‘e sunan tarafın sorumluluğundadır.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi çerçevesindeki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince kimliğinizi tespit eden belgeleri ekleyerek, M-D2 MÜHENDİSLİK ‘in Ankara, Ostim bölgesinde bulunan 1308. Caddesi Dış Kapı No:6, İç kapı No: Z09 06374 adresine bizzat iletebilir veya info@m-d2.com.tr adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. İlgili kişi, belirtilen hakları kullanmak için yapacağı başvuruda taleplerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelidir. Başvuruya ilişkin belge ve bilgilerin eklenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan başvurular, kimlik doğrulamasının ardından kabul edilecektir ve talebin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Cevap, yazılı veya CD, flash bellek gibi kayıt ortamları ile verilirse, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen işlem ücreti alınabilir. M-D2 MÜHENDİSLİK ‘e www.m-d2.com.tr/iletisim internet adresinde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK’ya uygun olarak ve kişilerin açık rızasına dayanarak veya mevzuatın gerektirdiği durumlarda, sözleşme kurma veya ifa etme gerekliliği, hukuki yükümlülük yerine getirme, meşru menfaatlerin korunması gibi durumlar çerçevesinde yeterli güvenlik ve gizlilik önlemleri alarak paylaşır. Bu paylaşımlar, Şirket faaliyetlerini yürütmek için gereken durumlarda, doğrudan veya dolaylı olarak, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz, anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, hissedarlarımız, hukuki, mali ve vergi danışmanlarımız, denetçilerimiz, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk kapsamında verileri talep etme yetkisine sahip kamu kurumları gibi kişi veya kuruluşlarla uygun bir şekilde gerçekleşir. Bu paylaşımlar, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak yapılır.